معرفی مرکز

a

«حقوق و اخلاق پزشکی» موضوعی  میان رشته ای و چند تخصصی است و با هیچ علم و تخصصی به‏تنهایی نمی توان آن را یکسره پوشش داد. هم اکنون دعاوی مختلف پزشکی و درمانی، نحوه عملکرد صحیح در رابطه با بیماران، اخذ رضایت نامه های صحیح و بستن قراردادهای مناسب بین مراکز درمانی و کارمندان و بیماران همواره معضلاتی برای کادر درمان به همراه داشته و دارد. حتی برای دفاع از پزشکان یا اعضای بیمارستان در دادگاهها ساز و کار درخوری وجود ندارد که جامع تخصص های حقوقی و پزشکی باشد و بتواند بصورت چند تخصصی دفاع را به عهده بگیرد.

پژوهشگاه رویان با سابقه دیرینه فعالیت گروه اخلاق و حقوق پزشکی و کمیته اخلاق پزشکی و اخلاق در پژوهش، مرکز مشاوره تخصصی اخلاق و حقوق پزشکی را با هدف ارائه خدمت به دست اندرکاران سلامت و درمان کشور راه اندازی کرده است. این مرکز دارای اعضایی از تخصص های مختلف مانند اخلاق پزشکی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، فقه پزشکی و افرادی دارای تخصص های مختلف پزشکی و پیرا پزشکی است که بصورت چند تخصصی مسائل را بررسی کرده و بهترین راه حل را برای معضلات حقوقی یا اخلاقی کادر درمان ارائه می نماید.